|
Registrácia

Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. v aktuálnom znení.

 

Vážení zákazníci ALUS Slovakia, s.r.o., sme radi, že využívate služby našej firmy a vážime si Vašu dôveru a chceme Vás zároveň ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, je zabezpečená pred neoprávneným nakladaním v najvyššej možnej miere a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie platby, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery.

Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. V našej spoločnoti sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom/teda nevyhnutnom rozsahu.Využitie Vašich osobných údajov na vybavenie Vašej objednávky

Vaše osobné údaje využívame v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov na vybavenie Vašej objednávky.Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov k informačnému systému

„IS Zákazníci”

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre informačný systém „IS Zákazníci”:

 

ALUS Slovakia, s.r.o.

Podbiel 2

027 42 Podbiel

IČO: 46636668

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel: 0907 265 950


Účel spracúvania osobných údajov

Informačný systém IS Zákazníci: predaj tovaru zákazníkom

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Informačný systém IS Zákazníci: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalšie doplňujúce údaje dobrovoľne poskytnuté v priebehu procesu zákazky

 

Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby

Informačný systém IS Zákazníci: osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom objednávky

 

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu

Informačný systém IS Zákazníci osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne, na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi ALUS Slovakia, s.r.o. a zákazníkom a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia ALUS Slovakia, s.r.o., ako predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.Tretie strany a príjemcovia

Nie sú

 

Forma zverejnenia

Informačný systém IS Zákazníci: osobné údaje sa nezverejňujú

 

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

Informačný systém IS Zákazníci: prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, predpokladá sa výlučne cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie/ČR

 

Spoločné ustanovenia k informačnému systému IS Zákazníci - Poučenie o právach dotknutej osoby:

ALUS Slovakia s.r.o., sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. ALUS Slovakia, s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov:

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa – ALUS Slovakia s.r.o. vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov aizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od aizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených

 

záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby IS Zákazníci

ALUS Slovakia, s.r.o. týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov ALUS Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy prostredníctvom IS Zákazníci spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu počas celej doby trvania účtu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané ALUS Slovakia, s.r.o. v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
V Podbieli dňa 23.5.2018, platné do odvolania